ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Настоящият документ съдържа Политиката за защита на личните данни на „Алфа – хим“ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 116559138, със седалище и адрес на управление: гр. Разград, пощ. код 7200, ул. „Панайот Хитов“ № 17, с предмет на дейност: покупка, производство и продажба на ПВЦ прозорци и врати, алуминиеви прозорци, врати и фасади, стъкла и стъклопакети, стъклени системи, секционни и индустриални врати, пожароустойчиви врати, метални и охранителни ролетки, интериорни и входни врати, парапети, сенници и метални конструкции („Политика”) и е неразделна част от Общите условия за ползване на сайта („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма да имате възможност да използвате Сайта. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С цел реклама на стоки и услуги („Услуги”) в сайта www. alfa-him.bg („Сайта”), „Алфа – хим“ ЕООД обработва лични данни на физически и юридически лица – клиенти или други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни „Алфа – хим“ ЕООД спазва всички приложими към дейността нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Дефиниции:

  • лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани, пряко или непряко;
  • обработване на лични данни („Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Цели на Обработването на лични данни

„Алфа – хим“ ЕООД събира данните, предоставени от Вас във връзка със сключването на договор за доставка на стоки, документирането на действията по Обработване на лични данни и изпълнение на законовите задължения съгласно приложимото законодателство:

1.1. Сключване и изпълнение на договор. Това са целите, необходими за стъпките по сключването и изпълнението на договора между Вас и „Алфа – хим“ ЕООД, включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация, създаване на акаунт и дейностите по доставката на стоките, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща или телефон, необходима във връзка с доставка на стоките и/или уведомяването Ви за промени в доставката на стоките. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни.

1.2. Легитимен интерес. Целите на легитимните интереси на „Алфа – хим“ ЕООД, служители и негови подизпълнители или доставчици на услуги или на трети лица (доставчици на конкретни стоки и лица, осигуряващи гаранционно обслужване), включват:

  • Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
  • Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с Услугите;
  • Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
  • Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „Алфа – хим“ ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

1.3. Законови задължения. Това са цели като:

  • Финансово-счетоводни дейности, при които е необходимо обработването и съхранението на информация, която законът изисква с оглед изпълнението на данъчните, счетоводни и други отчетни задължения;
  • Дейности по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация.;
  • Дейности по изпълнение на задължения за документиране, отчетни задължения и други задължения, свързани с изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото законодателство, включително във връзка с възложените със Споразумението за обработване на лични данни задължения и други приложими задължения.

1.4. Изрично съгласие. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие, например за изпращане на маркетингова информация.

„Алфа – хим“ ЕООД обработва лични данни единствено съгласно настоящата Политика и доколкото това е разрешено от закон. Информацията се събира, когато Вие се регистрирате на уебстраницата, направите поръчка, абонирате се за наш материал, предоставите отговори, запитвания или коментари, или попълните определени данни във формуляр.

2. Лични данни, събирани, съхранявани и обработвани от „Алфа – хим“ ЕООД. Срок за съхранение

Лични данни Цел Срок за съхранение
Име Сключване и изпълнение на договора, легитимен интерес До 5 години от датата на прекратяване на договора
Адрес, телефон, имейл Сключване и изпълнение на договора, включително приемане и обработване на жалби и сигнали, увеличаване качеството на предоставяните услуги, легитимен интерес До 5 години от датата на прекратяване на договора
Други данни предоставени от Вас доброволно Изпълнение на договора До 5 години от датата на прекратяване на договора

Използването на Сайта е възможно и без нуждата от регистрация и предоставяне на каквито и да било данни от всеки потребител.

Личните данни, предоставени от Вас ще бъдат обработвани за целите на доставката на стоки, както и за целите на персонализиране на уебстраницата във връзка с Вашите нужди, подобряване на уебстраницата. „Алфа – хим“ ЕООД може да предостави част от получените данни на други трети лица във връзка с изпълнение на Вашите заявки, искания и поръчки.

Услугите, предоставяни на тази уебстраница са предназначени за лица, навършили 18 години. „Алфа – хим“ ЕООД не събира, използва и разкрива лични данни на непълнолетни лица без предварително съгласие на родител или настойник. „Алфа – хим“ ЕООД декларира, че спазва законодателството в областта на защита на децата.

3. Права по отношение на личните данни

Като физическо лице, субект на данни имате следните права:

3.1. Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

3.2. Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

3.3. Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или Ваш упълномощен представител.

3.4. Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.

3.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

3.6. Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от „Алфа – хим“ ЕООД да уведоми трети лица, на които е предоставила Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

3.7. Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, пригоден за машинно четене формат, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.

3.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

3.9. Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

3.10. Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.

В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

3.11. Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

4. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

В случай, че имате каквито и да било въпроси във връзка с настоящата Политика моля обръщайте се към г-н Христо Христов:

и-мейл:   alfa-him.bg

адрес: гр. Разград, пощ. код 7200, ул. „Панайот Хитов“ № 17.

5. НЕРАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Алфа – хим“ ЕООД събира лични данни единствено в съответствие със законодателството във връзка със защитата на лични данни. Освен в предвидените в настоящата Политика случаи лични данни няма да бъдат предоставяни на други трети лица. Когато е необходимо предоставяне на Ваши лични данни на контрагенти на „Алфа – хим“ ЕООД във връзка с предоставяни услуги от „Алфа – хим“ ЕООД и негови контрагенти, тези данни ще бъдат обработвани единствено съгласно изискванията на закона и във връзка с поисканите услуги.

Възможно е определени лични данни да бъдат разкрити на компетентни органи по силата на закон, съдебно решение или друг надлежен акт, и/или ако разкриването им е необходимо за разкриването на престъпления в страната и/или в чужбина.

6. ОТГОВОРНОСТ

„Алфа – хим“ ЕООД не носи отговорност за политиките за обработване на лични данни на уебстраници, към които съдържа препратки тази уебстраница.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

При обработването на лични данни „Алфа – хим“ ЕООД взема всички необходими мерки за защита на информацията от загуба, злоупотреба, разкриване, изменение или унищожаване, както и публикуване пред неоторизирани трети лица.